Tổng hợp

Mẫu phiếu trả hồ sơ

Mục lục

Mẫu phiếu trả hồ sơ

BNC.Edu.vn xn giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu trả hồ sơ được chúng tôi tổng hợp mới nhất. Mẫu phiếu trả hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mẫu phiếu trả hồ sơ được dùng để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng, hoặc trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ phận:………………..

Số: ………………………

Bạn đang xem: Mẫu phiếu trả hồ sơ

Mẫu C02-TS

(Ban hành kèm QĐ số: 595/QĐ-BHXH)

PHIẾU TRẢ HỒ SƠ

– Bộ phận đề nghị: ………………………………..………………………………………………………..…….

– Bộ phận điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………….

– Nội dung đề nghị điều chỉnh:

……………………………….……………………………………………………………………………..……….

……………………………….…………………………………………………………………………………….

……………………………….……………………………………………………………………………….…….

……………………………….………………………………………..……………………………………….…….

……………………………….……………………………………………………………………..…………….

– Hồ sơ gửi kèm:

……………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………………..…………….

……………………………….………………………………….………………………………………….……….

……………………………….…………………………………….………………………………………….…….

….., ngày …. tháng … năm …….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN LẬP

Phiếu trả hồ sơ (mẫu C02-TS)

a) Mục đích:

– Để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng.

– Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/ Tổ Quản lý thu; Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ chế độ BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập:

Các phòng/tổ nhận hồ sơ chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trong chương trình quản lý, nếu không khớp đúng, chưa hợp lệ thì lập Phiếu này kèm theo hồ sơ chuyển lại cho phòng/tổ chuyển đến.

đ) Phương pháp lập: ghi nội dung đề nghị điều chỉnh và các hồ sơ gửi kèm để điều chỉnh gửi bộ phận điều chỉnh thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *