Tổng hợp

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mục lục

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Phụ lục hợp đồng lao động được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–


….. , ngày….. tháng….. năm ….

Bạn đang xem: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Tên đơn vị:…….
Số:………………..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:……………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho (1): …………………………………………. Điện thoại:………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà:………………………………….. Quốc tịch:………………………………………………

Sinh ngày……… tháng……. năm…… tại…………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp (2):…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND:……. cấp ngày…../…../…… tại…………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có):………. cấp ngày……./……/………tại………………………………………………..

Căn cứ Hợp đồng lao động số…. ký ngày…./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *