Tổng hợp

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Mục lục

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Tên đơn vị: ……….

Số: ……./…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

…., ngày…. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA …………

(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)

Về ban hành nội quy lao động

Căn cứ theo Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ…. ngày…. tháng… năm…. của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

– Theo đề nghị của……………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày nội quy lao động được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội …… Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Phòng Lao động Thương binh Xã hội ….;
– Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *