Tổng hợp

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Mục lục

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó.

Số: ……/……/QĐ-

………., ngày … tháng … năm 20..…

Bạn đang xem: Mẫu quyết định cử đi đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử đi đào tạo

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………………………

– Căn cứ quyết định số …/QĐ-….v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc, ngày …………;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc theo điều lệ công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cử ông (bà,cô)…………….…..là…………… tham dự lớp ………….…….tại………từ ngày…/…/20…..đến ngày …/…./20…

Điều 2. Ông(bà, cô)…………………..được thanh toán kinh phí ………..………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng TCHCNS, Phòng Kế toán – Tài chính.

Điều 3. Các đơn vị chức năng liên quan và ông (bà, cô )…………………..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Lưu: Phòng TCHCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *