Tổng hợp

Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Mục lục

Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn độc giả Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền được sử dụng để hoãn thi hành quyết định phạt tiền cho cá nhân quy định tại Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017. Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Số: …../QĐ-HTHQĐPT

(2)…………., ngày …. tháng …. năm

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền*

Căn cứ Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …./QĐ-XPVPHC ngày…../…./….. của(3) …… ;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …./QĐ-GQXP ngày …../…../……… (nếu có);

Xét Đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày ..…/……../……. của ông (bà) (4)

được (5) ……………………………………………………………………………………………………. xác nhận,

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ(6):………………………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………../QĐ-XPVPHC ngày…../……/………. của (3) ……………………………………………………………………………..

1. Thời gian hoãn từ ngày…../…../…… đến …../…../……

2. Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn nêu trên, ông (bà) (4): …………………………………

phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông (bà) (4) ……………………………………………………………………………………………………..

được nhận lại (7)…………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(4) ………………………………………………………………………. để chấp hành.

2. Gửi cho (8) ………………………………………………………………..…. để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ,
họ và tên)

Hướng dẫn cách lập mẫu 03:

* Mẫu này được sử dụng để hoãn thi hành quyết định phạt tiền cho cá nhân quy định tại Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ và tên của cá nhân bị phạt tiền.

(5) Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân bị phạt tiền cư trú hoặc tên của cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt tiền đang học tập, làm việc đã thực hiện việc xác nhận.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi cụ thể loại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *