Tổng hợp

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất

Mục lục

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định kết nạp công đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

LĐLĐ ……..…
ĐOÀN …….………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Bạn đang xem: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất

Số: ………..

………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
V/v kết nạp đoàn viên công đoàn

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG .……………..

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức công đoàn Việt Nam anh/ chị ……………………;

Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn ……………… ngày …….. về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của anh/chị ………………….;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết nạp anh/ chị ………………………. là người lao động hiện đang làm việc tại bộ phận ……………………. thuộc công đoàn ………………. vào tổ chức công đoàn Việt Nam:

Điều 2. Anh/ chị ………………. có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 3, điều 4 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn ………………………… và các anh/ chị …………………..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– LĐLĐ …….

– Như điều 3

– Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *