Tổng hợp

Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Mục lục

Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án được BNC.Edu.vn tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017. Mẫu bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2017. Sau đây là mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án, mời các bạn tham khảo và tải về tạ đây.

Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.

CƠ QUAN DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Số:….. /QĐ-…

………, ngày….. tháng….. năm………..

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm……………………

Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)………………………………………………………………………………………

Giá trị dự toán được duyệt là: …………………………………………………………………………………..… đồng.

Chi tiết như sau:

TT

Nội dung

Số tiền (đồng)

1

2

5

A

DỰ TOÁN THU

Tổng cộng: (1)

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3

Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

4

Nguồn thu hợp pháp khác

B

DỰ TOÁN CHI (2)

Tổng cộng (3)

1

Tiền lương

2

Tiền công

3

Các khoản phụ cấp lương

4

Các khoản trích nộp theo lương

5

Chi khen thưởng

6

Chi phúc lợi tập thể

7

Thanh toán dịch vụ

8

Chi mua vật tư văn phòng

9

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

10

Chi hội nghị

11

Chi công tác phí

12

Chi thuê mướn

13

Chi đoàn đi công tác nước ngoài

14

Chi đoàn vào

15

Chi sửa chữa tài sản

16

Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý

17

Chi phí khác

18

Dự phòng

Điều 2: Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– BQLDA…;
– KBNN nơi mở tài khoản;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Trường hợp phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ phần chủ đầu tư được hưởng, phần BQLDA được hưởng trong năm kế hoạch.

(2) Trường hợp phát sinh chi phí QLDA của chủ đầu tư như điểm (1) nêu trên thì trong dự toán chi ghi một dòng cho phần trích chuyển chủ đầu tư.

(3) Tổng chi của BQLDA thực hiện trong năm kế hoạch.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *