Tổng hợp

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Mục lục

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: BHXH tỉnh………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Tên tôi là: …………………………………………………. Giới tính: ………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh thư số: ……………………………………………………………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………… Ngày cấp: …………………………………………………

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………………………………….

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện): …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

…….., ngày …..tháng ….năm …

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *