Tổng hợp

Mẫu thông báo kết luận

Mục lục

Mẫu thông báo kết luận

Mẫu thông báo kết luận

TÊN CƠ QUAN (1)

————

Bạn đang xem: Mẫu thông báo kết luận

Số: ……/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

………,ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Về …………(2)……………

Kính gửi: ……………………………………………………..

(3) ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..;
– Lưu…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

(1): Tên cơ quan hoặc tên hội nghị.

(2): Nội dung thông báo.

(3): Tóm tắt nội dung.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *