Tổng hợp

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Mục lục

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có quy định về việc phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in.

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

Bạn đang xem: Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội): ……………………

2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

Hóa đơn GTGT

AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:……………………………………………………..

………, ngày………tháng………năm………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản:………………
Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

………, ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn tự in
—————–

GIÁM ĐỐC ………….

Căn cứ điểm a (hoặc b) và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số ………………….

Xét đề nghị của ………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ……../……/20…..trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

– Hệ thống thiết bị (Máy tính số …, máy in số …, máy tính tiền số …, phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).

– Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ)

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lãnh đạo đơn vị;
– Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *