Tổng hợp

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mục lục

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mẫu TK3-TS được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tờ khai TK3-TS được lập bởi đơn vị lần đầu tham gia đóng bảo hiểm, đơn vị thay đổi địa chỉ công ty hoặc đơn vị có các thay đổi thông tin khác…

Mẫu TK3-TS có hiệu lực từ ngày 01/05/2017, kế toán viên cần chú ý để biết cách ghi thông tin mẫu đơn cập nhật về bảo hiểm xã hội mới nhất.

Mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

Mẫu: TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH
ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Bạn đang xem: Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………………………….………………………………..…………………….

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………….……………………………………………………

[03]. Mã số thuế: ……………………………….………………………………..…………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………….…………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………………….………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………….………………………………………………

[07]. Số điện thoại: ………………………………. [07]. Địa chỉ email: ……………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □ [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………….…………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………., ngày … tháng …. năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

[01]. Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[03]. Mã số thuế: Ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

  • Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.
  • Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).
  • Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
  • Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: Ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: Ghi địa chỉ email của đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

  • [09.1]. Số: Ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • [09.2]. Nơi cấp: Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): Nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; Nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: Kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

  • Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10].
  • Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *