Tổng hợp

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Mục lục

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài là mẫu tờ khai được dùng để kê khai sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Mẫu tờ khai thuế môn bài được ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế môn bài

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ……………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………

[07] Quận/huyện:………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………..

[09] Điện thoại:…………… [10] Fax: ………… [11] Email: …..

[12] Đại lý thuế (nếu có): ……………………………………

[13] Mã số thuế: …………………………………………………

[14] Địa chỉ: …………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ……………[16] Tỉnh/Thành phố: …………..

[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: ……… [19] Email: ……….

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ……………… ngày …………..

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

……, ngày……tháng……năm……
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………
Chứng chỉ hành nghề số:
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *