Tổng hợp

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở…

TỜ TRÌNH
Về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………. Nhiệm kỳ 20…. – 20….

Kính gửi:……………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số ……./KH–CĐ và Hướng dẫn số …../HD–CĐ ngày …./…./…… của BTV Công đoàn Công ty …………………………. về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 20…. – 20…. và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa …., nhiệm kỳ 20…. – 20….;

Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….; Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

Công đoàn …………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Công ty ……… công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20…. – 20…., cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí (có danh sách kèm theo);

2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong đó ……. đại biểu chính thức và ………………. đại biểu dự bị (có danh sách kèm theo);

3. Công nhận đồng chí ………………………. – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

4. Công nhận đồng chí ……………………….. Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20.…

Kính mong BTV Công đoàn Công ty ………. xem xét và công nhận các chức danh của Công đoàn ……………..………. nhiệm kỳ 20…. – 20…. như trên.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm tờ trình:

– Biên bản kiểm phiếu bầu Chấp hành Công đoàn …………………. nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20…..;

– Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, CĐ.
T.M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *