Tổng hợp

Mẫu tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên

Mục lục

Mẫu tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên

Mẫu tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên là biểu mẫu được Chi bộ lập ra nhằm tổng hợp thống kê các mức đề xuất xếp loại đánh giá chất lượng Đảng viên của các chủ thể.

Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 24/09/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ……….

Bạn đang xem: Mẫu tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên

CHI BỘ: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG
ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ

TT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Đảng viên tự đánh giá, xếp loại

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

(Nếu là CC, VC)

Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá, xếp loại

Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo

Chi bộ đánh giá, xếp loại

Ghi chú

1 Nguyễn A
2

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(ký, ghi rõ họ tên)

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí “Chỉ tiêu thu ngân sách”, địa phương quy định: cấp độ “Xuất sắc” phải đạt từ 115% trở lên, “Tốt” phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ “Tốt”.

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *