Tổng hợp

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mục lục

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt được Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

Bạn đang xem: Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………………………

– Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………….. Fax:………………….. E-mail: ………………………..

– Ngành nghề kinh doanh chính là: ……………………………………………………………..

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: ………………………đồng

Trong đó:

– Tiền thuế: ………………………………….đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

– Tiền phạt: ………………………………đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:……………………………………………………………………………

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày…………… đến ngày……………….

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *