Tổng hợp

Nerve fibre là gì?

Nerve fibre là gì?

Nerve fibre là sợi thần kinh một sự mở rộng dài và mỏng của một tế bào thần kinh, hay nơron, có đặc trưng dẫn xung điện ra khỏi thân tế bào của nơron.

Nerve fibre /nɜːv’faɪbə(r)/: sợi thần kinh.Một sợi dài mỏng chạy từ thân tế bào một nơtroon có nhiệm vụ mang các xung lực thần kinh.

Nerve fibre là gì Ex: The hallmark of the disease is the emergence of multiple areas of inflammation and scarring of the protective myelin sheath that covers nerve fibers.

Dấu hiệu của bệnh là sự xuất hiện của nhiều vùng viêm và sẹo của vỏ myelin bảo vệ bao phủ các sợi thần kinh.

Bạn đang xem: Nerve fibre là gì?

Ex: Many bundles of nerve fibers run together to form a nerve.

Nhiều bó sợi thần kinh cùng chạy với nhau tạo thành một dây thần kinh.

Ex: The optic nerve is a bundle of more than a million nerve fibers at the back of your eye.

Dây thần kinh thị giác là một bó gồm hơn một triệu sợi thần kinh ở phía sau mắt của bạn.

Mỗi sợi thần kinh có một bao, bao này trong sợi thần kinh myelin là một lớp khá dày có chứa myelin là chất liệu mỡ dùng cách ly.

Ex: The pons is a specialized band of nerve fibers that links the midbrain with the medulla oblongata and acts as a high functioning switchboard.

Các pons là một dải chuyên biệt của các sợi thần kinh liên kết midbrain với hành tủy và hoạt động như một tổng đài chức năng cao.

Ex: Pressure in the eye builds up and damages the optic nerve and nerve fibres of the retina, leading to glaucoma.

Áp lực trong mắt tích tụ và làm hỏng các dây thần kinh thị giác và các sợi thần kinh của võng mạc, dẫn đến bệnh tăng nhãn áp.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết nerve fibre là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *