Tổng hợp

Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

Mục lục

Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm tổng kết lại những nội dung chính về nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, kết quả bầu cử của Đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ tới. 

Nội dung nghị quyết Đại hội chi bộ cần trình bày các thông tin cơ bản như: Đại hội Chi bộ nào, nhiệm kỳ bao nhiêu, họp từ ngày nào đến ngày nào, Đại hội triệu tập số lượng đảng viên là bao nhiêu, đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm và trong Đại hội thống nhất quyết định thông qua Nghị quyết với các nội dung như thế nào. Vậy sau đây là 4 mẫu nghị quyết đại hội Chi bộ mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Nghị quyết Đại hội Chị bộ – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY………………………

Bạn đang xem: Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….ngày… tháng năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ ….

Đại hội Chi bộ ……… nhiệm kỳ 20…. – 20…. tiến hành vào ngày tháng 5 năm 20…. đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức, trách nhiệm cao; Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 20…. – 20….; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí đại diện Ban chấp hành Đảng ủy Trường và các ý kiến thảo luận tại đại hội; bầu Chi ủy nhiệm kỳ 20…. – 20…..

Đại hội Chi bộ ……….… nhiệm kỳ 20…. – 20….

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí với báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20….. Đồng thời tập trung phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

-……………………………………………………..

-……………………………………………………..

-……………………………………………………..

-……………………………………………………..

2. Đại hội đã bầu:

– Chi ủy chi bộ …..… nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm 03 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư chi bộ với kết quả:

– Đồng chí: …………………………….là Bí thư chi bộ

– Đồng chí:…………………………… là Phó bí thư chi bộ

– Đồng chí……………………………. là Chi ủy viên

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, trình Đảng ủy Trường để ra quyết định chuẩn y theo quy định.

Đồng thời đại hội bầu ……. đồng chí đại diện chi bộ tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường cụ thể

1. Đồng chí:……………………………………….

2. Đồng chí:……………………………………….

3. Đồng chí:………………………………………..

….

3. Đại hội giao nhiệm vụ cho:

– Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…. căn cứ vào các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết và kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và ban hành các văn bản trong Đại hội theo quy định.

– Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…. xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

– Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20…. và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ ……………………… nhiệm kỳ 20….-2025.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

ĐẠI HỘI…………………………………

……………………………………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, …ngày… tháng năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
Đại hội (Đại hội đại biểu) Đảng bộ (chi bộ) …
nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..)

Đại hội đảng viên (ĐH đại biểu) Đảng bộ (chi bộ)……… nhiệm kỳ………………….., tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………… của Đảng, từ ngày…đến ngày ….. tháng …. năm 20….., tại….…

QUYẾT NGHỊ

1) Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ…và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..).

(Nêu rõ các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể)

2) Thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………… của Đảng.

3) Thông qua dự thảo báo cáo ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 20…..-20…..(hoặc của cấp trên trực tiếp).

4) Thông qua kết quả bầu cấp ủy, Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..).

5) Thông qua kết quả bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 20…..-20……

Đại hội giao cho BCH đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..) căn cứ vào kết quả biểu quyết và nghị quyết của Đại hội để hoàn chỉnh, chính thức ban hành; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN (ĐH ĐẠI BIỂU)

NHIỆM KỲ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ TRƯỜNG…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ….NQ/CB …., ngày ……tháng …… năm 20

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG ……….
NHIỆM KỲ 20…. – 20….

Hôm nay ngày …….tháng …….năm 20….. tại văn phòng trường ……………..

Đã tiến hành Đại hội chi bộ trường …………… nhiệm kỳ 20….-20…. .

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường ………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí – Bí thư chi bộ ……………. nhiệm kỳ 20….-20…. trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và đóng góp bổ xung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí: ………….. Bí thư Đảng ủy …………

Đại hội:………………………………………………………..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ …………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí ………….. trình bày trước Đại hội.

Điều 2. Đại hội tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ………… Bí thư Đảng ủy……. và các ý kiến tham gia, đóng góp của Đại hội bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác chuyên môn

– Các danh hiệu thi đua.

a) Tập thể

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

+ Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ Tổ KH Tự nhiên: Tập thể lao động tiên tiến .

+ Tổ KH Xã hội: Tập thể lao động tiên tiến .

+ Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

b) Cá nhân

+ CSTĐCS: 20%

+ GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: 30%

+ GV dạy giỏi cấp trường: 70 %

+ LĐTT: 80%

2. Công tác xây dựng Đảng

– Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên thực hiện tốt điều lệ Đảng.

– Xây dựng nề nếp sinh hoạt trong chi bộ và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, nội dung sinh hoạt ngắn gọn, thiết thực.

– Kiểm tra giám sát việc Đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên.

– Trong nhiệm kỳ 20….-20…. chi bộ phấn đấu kết nạp 2 đồng chí đảng viên mới. Phấn đấu 100% đảng viên Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Chi bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể

– Chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn đạt hiệu quả cao, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

– Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chú trọng tới công tác văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường để tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh tạo điều kiện phát triển tốt cho học sinh.

4. Công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất

– Tham mưu với Đảng uỷ – UBND …. và Hội cha mẹ học sinh cải tạo mặt bằng, tu sửa các phòng học ………., từng bước phấn đấu xây dựng trường chuẩn vào năm 20…..

– Từng bước xây dựng các phòng học chức năng, bổ xung cơ sở vật chất cho các phòng học, phòng vi tính.

– Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. Sân và trồng cỏ sân thể dục.

5. Công tác tài chính

– Quản lí tài chính đúng nguyên tắc, thu chi đúng mục đích, công khai dân chủ.

Điều 3. Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ …………nhiệm kì 20….-20…. gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo vào ban chi uỷ chi bộ ………….. nhiệm kỳ (20….-20….).

1) Đ/c:……………….. Bí thư chi bộ

2) Đ/c: ……………… Phó Bí thư chi bộ

3) Đ/c: ……………… Chi uỷ viên

Điều 4. Đại hội giao cho chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ (20….-20….) căn cứ vào Nghị quyết đại hội xây dựng kế hoạch chương trình tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ đề ra.

Điều 5. Đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ đoàn kết thống nhất góp phần cùng nhân dân trong ……….. thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế chính trị xã hội ở địa phương đề ra.

TM. Đoàn chủ tịch
Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký
Ký, ghi rõ họ tên

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ TRƯỜNG…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ….NQ/CB …., ngày ……tháng …… năm 20

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi bộ – lần thứ ….
Nhiệm kỳ 20…. – 20….

Đại hội chi bộ ban QLNT, Đảng bộ Trường ……………… được tiến hành 1/2 ngày 22/4/20…. tại…….. của Nhà trường với sự có mặt của…..đảng viên trong chi bộ và đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về dự chỉ đạo đại hội.

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội tán thành cao với nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 20…. – 20….; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ V, giai đoạn 20…. – 20…. nêu trong Báo cáo trình Đại hội với những nội dung cơ bản sau đây:

2. Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã tập trung lãnh đạo và đạt được những thành tích trên các mặt:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: lãnh đạo ban Quản lý Nội trú và trạm Y tế thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình chi bộ và đơn vị ổn định, kết quả hoàn thành năm sau, cao hơn năm trước và luôn phát triển, góp phần tích cực vào thành tích chung của Nhà trường

– Công tác xây dựng chi bộ: Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong đơn vị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ khóa IV đề ra.

– Lãnh đạo công tác các đoàn thể chính trị: Quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện để Công đoàn bộ phận và chi hội CCB thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm học.

3. Đại hội nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Phương hướng chung: Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các qui định của nhà trường; tổ chức lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhà trường đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị sự nghiệp có thu, kết hợp dịch vụ với phục vụ HSSV, hỗ trợ công tác đào tạo trong Nhà trường, thực hiện tốt công tác Y tế trường học. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu

3.2.1. Chỉ tiêu chủ yếu trong từng năm học:

– Đảm bảo tỉ lệ sử dụng phòng nội trú hiện có đạt từ 85% trở lên

– 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 70% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 10% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ cấp trên khen thưởng.

– 100% CBVC – LĐ đạt LĐTT, trong đó có từ 10% trở lên đạt CSTĐ cấp trường.

– Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

– Ban QLNT và trạm Y tế đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến .

– Công đoàn và chi hội CCB ban QLNT đạt xuất sắc.

3.2.2. Chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

– Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng giới thiệu kết nạp được ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào Đảng

3.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Lãnh đạo thực hiện nghiêm theo Qui chế hoạt động của Trạm Y tế; công tác quản lý, phục vụ HSSV nội trú của Ban QLNT theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu vừa phục vụ, vừa làm dịch vụ hỗ trợ công tác đào tạo trong trường; phấn đấu đưa Ban QLNT và trạm Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ khóa IV. Ban chi ủy chi bộ khóa V cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

5. Thông qua kết quả bầu Ban chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm 02 đồng chí; Trong đó: đồng chí ……… giữ chức Bí thư, đồng chí ………. giữ chức Phó bí thư chi bộ. Ban chi ủy khóa V hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

6. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường khóa IV, nhiệm kỳ 20…. – 20…. là những đồng chí đảng viên tiêu biểu, đại diện cho công tác lãnh đạo của chi bộ.

7. Giao cho chi ủy khóa V căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 20…. – 20…. của chi bộ đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV.

TM. Đoàn chủ tịch
Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký
Ký, ghi rõ họ tên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *