Tổng hợp

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mục lục

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mẫu Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Bạn đang xem: Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Số: ……../PBG-ĐVBH

…., ngày … tháng … năm .…

PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS

Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau:

Số, ngày vận đơn (B/L): ………………………………………………………………………………………….

Số container ……………………………. Lượng container …………………………………………….

Tên hàng: ……………………………………………………………………………………………………………..

Số lượng: …………………………………………………………………………………………………………….

Trọng lượng: …………………………………………………………………………………………………………

Số seal Hải quan: …………………………………………………………………………………………………..

Số phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………………………….

Người vận chuyển: …………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS
(
ký, đóng dấu số hiệu công chức)

HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG
(ký, đóng dấu công chức)

* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *