Tổng hợp

Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Mục lục

Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 11-SHĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Sau khi làm thủ tục giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ mới, cán bộ làm công tác giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, ghi 02 bản phiếu báo; đồng chí ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ký phiếu báo và đóng dấu của cấp ủy. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Mẫu 11-SHĐ, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Tỉnh (tương đương) ……….

Bạn đang xem: Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Huyện (tương đương) ……

Tổ chức cơ sở đảng ………

………………………………

Tên đảng viên …………….

Ngày chuyển SHĐ …………

………………………………

Tổ chức cơ sở đảng đến ………………………………

………………………………

Ngày … tháng … năm …….

Người viết phiếu
(Ký tên)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tỉnh (tương đương) …..

Huyện (tương đương) …

Tổ chức cơ sở đảng …

PHIẾU BÁO ĐẢNG VIÊN
CHUYN SINH HOẠT ĐNG CHÍNH THỨC

Số LL………………

Số TĐV…………….

Kính gửi: ………………………………….

Họ và tên đang dùng ……………………… Nam, nữ ……

Sinh ngày …… tháng …… năm ………

Kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………

Chính thức ngày …… tháng …… năm ………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………

Giấy GTSHĐ số ………… ngày ……tháng… năm … chuyển SHĐ đến Đảng bộ cơ sở ……………………..

…………………………………………………………………

…., ngày tháng năm 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Cách viết phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức

– Nội dung ghi phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng như sau:

Mục “kính gửi”: Ghi tên ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển sinh hoạt đến.

Các mục từ “Họ và tên” đến mục “chuyển sinh hoạt đảng về đảng bộ cơ sở” ghi như các mục tương ứng trong ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên.

Mục “ngày, tháng, năm”: ghi ngày tháng năm viết phiếu báo.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *