Tổng hợp

Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

Mục lục

Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

CÔNG TY….
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Bạn đang xem: Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

……..,ngày……….tháng……năm…….

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

Họ và tên người đề nghị : ………………………..

Đơn vị công tác : ………………………………..

Đề nghị …………….cung cấp cho ……………..các văn phòng phẩm sau đây :

STT

Tên văn phòng phẩm

Quy cách, đặc tính

Đơn vị tính

Số lượng đề nghị

Số lượng được duyệt

(Do Phòng QTTB ghi)

Giám đốc Phòng HCNS Trưởng đơn vị Người đề nghị

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *