Tổng hợp

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu dành cho đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 24A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP …..
——-

Bạn đang xem: Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………/PĐC

…., ngày ……… tháng …… năm ……..

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG
Loại chế độ: Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang

(Mẫu này sử dụng cho đối tượng nghỉ hưu quy định không tính thời gian quy đổi)

Họ và tên: ………………………………………. Số hồ sơ: ……………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Giới tính: ………………………………………………

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc: …………………………………………….

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú trước khi nghỉ hưu: ……………………………………………………

Thời gian đóng BHXH để tính lương hưu: …………………………………………………………………

Tỷ lệ hưởng: ………………………………………………………………………………………………………….

Mức tiền làm căn cứ tính lương hưu: ………………………………………………………………………..

Mức lương hưu tháng:

– Theo mức tính: ……………………………………………………………………

– Bù thêm (nếu có): ………………………………………………………………..

Cộng = ……………………………

Hưởng lương hưu kể từ ngày …… tháng …. năm ……………..

Nơi nhận lương hưu: ………………………………………………………………………………

PHẦN ĐIỀU CHỈNH
(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)

1. Điều chỉnh theo NĐ 06/CP từ 01/01/1997 = ………………………………….

2. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000 = ………………………………….

3. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001 = ………………………………….

4. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003 = ………………………………….

5. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004 = ………………………………….

6. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005 = ………………………………….

7. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005 = ………………………………….

8. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006 = ………………………………….

9. Điều chỉnh theo NĐ 94/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006 = ………………………………….

10. Điều chỉnh theo NĐ 184/2007/NĐ-CP từ 01/01/2008 = ………………………………….

11. Điều chỉnh theo NĐ 101/2008/NĐ-CP từ 01/10/2008 = ………………………………….

12. Điều chỉnh theo NĐ 34/2009/NĐ-CP từ 1/5/2009 = ………………………………….

– Bù thêm = ……………………………………………………………………………….

– Phụ cấp khu vực = ………………………………………………………………………

Cộng = …………………………..

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các biểu mẫu sau:

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) – Mẫu số 24B-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng – Mẫu số 24C-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng trước Luật) – Mẫu số 24D-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng theo Luật) – Mẫu số 24E-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng – Mẫu số 24G-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng – Mẫu số 24H-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ91 – Mẫu số 24K-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su – Mẫu số 24M-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ613 – Mẫu số 24N-HSB

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *