Tổng hợp

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

Mục lục

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số sổ BHXH: …………………

Bạn đang xem: Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam (nữ) ………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:………………………………………

Cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Chết ngày…………………… ngày ………… tháng …………. năm……..

I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH

Từ

Tháng

Năm

Đến

tháng

năm

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ;

Cơ quan, đơn vị

Thời gian đóng BHXH

Mức đóng BHXH

Năm

Tháng

Tiền lương,

tiền công

Phụ cấp

Cv

tn

Hsbl

II/ CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT MỘT LẦN

1- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần:

2- Chế độ được hưởng:

– Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm . . . .tháng

– Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp :………………………..đồng

– Số tháng tính hưởng trợ cấp tuất một lần (1): Số năm x 1,5 tháng = ………… tháng

Trợ cấp Tuất một lần: . . . . . . . . . đồng x . . . . .tháng = . . …… ………..đồng

Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…….., ngày ………tháng ………năm……….

GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Trường hợp thời gian đóng BHXH nhỏ hơn 2 năm thì số tháng tính hưởng trợ cấp bằng 3 tháng (do quy định của chính sách mức thấp nhất bằng 3 tháng bình quân tiền lương, tiền công).

– Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *