Tổng hợp

Quyết định 100/QĐ-UBDT

Mục lục

Quyết định 100/QĐ-UBDT

Quyết định 100/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 12 tháng 03 năm 2013 về việc thành lập Ban quản lý xây dựng cơ bản.

ỦY BAN DÂN TỘC
—————–
Số: 100/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 100/QĐ-UBDT

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN

————————–

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông báo số 96a-TB/BCSĐ ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về thông báo ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng về công tác tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban Dân tộc;

Điều 2. Ban Quản lý xây dựng cơ bản có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý, thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do Ủy ban Dân tộc là chủ đầu tư hoặc cấp quyết định đầu tư;

Ban Quản lý xây dựng cơ bản có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Quản lý xây dựng cơ bản gồm có Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các chuyên viên.

2. Trưởng ban có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý xây dựng cơ bản tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trưởng ban Quản lý xây dựng cơ bản và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
– Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
– Lưu: VT, TCCB (8 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Giàng Seo Phử

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *