Tổng hợp

Quyết định 137/QĐ-BKHCN

Mục lục

Quyết định 137/QĐ-BKHCN

Quyết định 137/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
—————–
Số: 137/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 137/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

—————————
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 7454:2004 phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Danh mục tên dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số EN.UCC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Vụ PC;
– Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Việt Thanh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *