Tổng hợp

Quyết định 1450/QĐ-LĐTBXH

Mục lục

Quyết định 1450/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1450/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Gia Lai.

BỘ LAO ĐỘNG
– THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–
Số: 1450/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Bạn đang xem: Quyết định 1450/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI

————-
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt “quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Công văn số 1498/UBND-NC ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Gia Lai trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Gia Lai;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề Gia Lai trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Gia Lai.

Trụ sở chính tại: Số 731 đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cơ sở đào tạo: Khu đô thị mới Diên Phú, thôn 1 xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ:Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Gia Lai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường Cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Gia Lai được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 6;
– Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai;
– Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *