Tổng hợp

Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH

Mục lục

Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 22 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

BỘ LAO ĐỘNG
– THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——–
Số: 1477/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP, TRƯỜNG THUỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

———————–
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015;

Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp Nhà nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nghề trọng điểm và trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm;

Xét đề nghị của Tổng cục Dạy nghề tại Tờ trình số 1392/TTr-TCDN ngày 04/09/2012 về việc quy hoạch nghề trọng điểm đối với các trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nghề trọng điểm và danh sách trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

1. Danh mục nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 (chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm).

3. Căn cứ vào tình hình thực tế các nghề, trường tại Khoản 1 và 2 nêu trên có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các trường có nghề trọng điểm

– Nhà nước bảo đảm việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề và cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Hiệu phó) ở trong và ngoài nước đối với các nghề trọng điểm theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo nghề và trình độ đào tạo.

– Các trường được sử dụng các bộ chương trình đào tạo nghề theo các cấp độ do Nhà nước xây dựng và ban hành (chương trình, giáo trình, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, danh mục thiết bị dạy nghề, học liệu) đối với các nghề trọng điểm.

– Được tham gia đặt hàng dạy nghề đối với các nghề trọng điểm như các trường công lập.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm có trách nhiệm:

– Xây dựng dự án đầu tư tập trung theo nghề (cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và gửi Tổng cục Dạy nghề để theo dõi và giám sát.

– Tổ chức huy động các nguồn vốn để đầu tư tập trung theo nghề và tổ chức đào tạo đạt chuẩn theo cấp độ của từng nghề đã được phê duyệt.

2. Các cơ quan, đơn vị chủ quản của các trường có nghề trọng điểm: Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn quy hoạch nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư; hỗ trợ vốn, tín dụng thực hiện đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm đã được phê duyệt theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường có nghề trọng điểm đặt trụ sở: Hỗ trợ các điều kiện về đất đai, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội trong lĩnh vực dạy nghề.

4. Tổng cục Dạy nghề:

– Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề lập dự án đầu tư theo nghề.

– Hỗ trợ việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề; xây dựng các bộ chương trình đào tạo nghề theo các cấp độ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, các doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *