Tổng hợp

Quyết định 1558/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 1558/QĐ-TTg

Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————-

Số: 1558/QĐ-TTg

Bạn đang xem: Quyết định 1558/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 997/TTr-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2012 về việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Trụ sở của Học viện: tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục Đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Học viện Phụ nữ Việt Nam hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học; và quy chế tổ chức và hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo Đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *