Tổng hợp

Quyết định 219/QĐ-BTTTT

Mục lục

Quyết định 219/QĐ-BTTTT

Quyết định 219/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 03 năm 2013 về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
——–
Số: 219/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 219/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

———
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

TUV SUD America, Inc. – US0080

Địa chỉ: 1775 Old Highway 8, NW, Suite 104, New Brighton, MN 55112-1891 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/09/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Trung tâm Thông tin (để đăng website);
– Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: TUV SUD America, Inc. – US0080

Địa chỉ: 1775 Old Highway 8, NW, Suite 104, New Brighton, MN 55112-1891 USA

Người liên lạc: Mr. Jim Mills

Điện thoại: +1 (651) 604-3490

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT Tên sản phẩm Quy định kỹ thuật
1 Thiết bị đầu cuối
1.1 Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003

1.2 Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) QCVN 18:2010/BTTTT
TCVN 7317:2003
1.3 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA) TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
1.4 Máy điện thoại GSM (Pha 2 và 2-) QCVN 12:2010/BTTTT
1.5 Máy điện thoại CDMA

QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT

1.6 Thiết bị đầu cuối PHS QCVN 11:2010/BTTTT
2 Thiết bị vô tuyến
2.1 Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ QCVN 54:2011/BTTTT
2.2 Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9kHz đến 25MHz QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
3 Thiết bị công nghệ thông tin
3.1 Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3.2 Máy tính xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3.4 Thiết bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thiết bị tập trung (hub) TCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyển mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cổng (gateway) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9 Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *