Tổng hợp

Quyết định 2211/QĐ-BGDĐT

Mục lục

Quyết định 2211/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2211/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 6 năm 2012 về việc ban hành Điều lệ giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XI năm 2012.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————-

Bạn đang xem: Quyết định 2211/QĐ-BGDĐT

Số: 2211/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân”
Tranh giải “ Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XI năm 2012

—————————-
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào chương trình hoạt động năm 2012, số 24/HTT ngày 05/4/2012 của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” Tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XI năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Tổng biên tập báo “Giáo dục và Thời đại”, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Vụ trưởng các vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải, Ban tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– BT Phạm Vũ Luận (để b/cáo);
– Sở GD&ĐT Khánh Hòa (để P/h);
– Sở VHTT&DL Khánh Hòa (để P/h);
– Tổng cục TDTT(để P/h);
– Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Quang Quý

ĐIỀU LỆ
GIẢI BÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI ” LẦN THỨ XI 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2211/QĐ- BGDĐTngày 13 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

——————————

ĐIỀU I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

– Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012.

– Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, 57 năm thành lập Báo Giáo dục và Thời đại, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyên thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

– Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu Bóng bàn trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo để tăng cường thể chất cho giáo viên, cán bộ, công chức góp phần nêu gương và động viên học sinh và sinh viên tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hóa – thể thao lành mạnh trong trường học và các cơ sở giáo dục.

– Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, giáo viên gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy và tăng cường đoàn kết hiểu biết lẫn nhau.

– Nâng cao sự gắn bó giữa Báo ngành với bạn đọc và các hoạt động của Công đoàn Giáo dục với phong trào thể thao quần chúng cho các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu:

– Thi đấu tuyển chọn tại các trường, các cơ sở giáo dục đến tỉnh, thành phố và chung kết toàn ngành.

– Vận động viên dự thi đúng đối tượng, theo quy định của Điều lệ.

ĐIỀU II. ĐỐI TƯỢNG – ĐƠN VỊ – SỐ NGƯỜI DỰ THI

1. Đối tượng:

– Giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” là giải dành riêng cho các giáo viên, giảng viên, các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức hiện đang làm công tác giảng dạy, quản lý, nghiên cứu, chỉ đạo trong các cơ quan thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (căn cứ vào mã ngạch lương của ngành theo các chức danh).

– Các đối tượng không được tham gia: Bảo vệ, nhân viên phục vụ, lái xe, hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm và hợp đồng không có mã ngạch lương không được tham gia.

2. Đơn vị thi đấu:

– Đại học Quốc gia, Đại học khu vực; các trường thành viên;

– Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Các cơ sở giáo dục trung ương;

– Báo Giáo dục và Thời đại;

– Nhà Xuất bản giáo dục.

3. Số lượng người tham gia:

+ Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1 Trưởng đoàn, 2 huấn luyện viên và các vận động viên thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ và các giải cá nhân như sau:

– Giải đồng đội (không phân biệt nhóm tuổi ): 01 đội nam đăng ký không quá 05 vận động viên. 01 đội nữ: đăng ký không quá 05 vận động viên .

– Giải cá nhân (phân chia theo nhóm tuổi, cán bộ quản lý không giới hạn số lượng): Mỗi đơn vị được đăng ký không quá 03 đơn nam, 03 đơn nữ và 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 02 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi.

+ Đơn vị đăng cai được cử thêm 01 đơn nam, 01 đơn nữ 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 01 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi.

ĐIỀU III. NỘI DUNG -THỂ THỨC – LUẬT THI ĐẤU

1- Nội dung:

1.1 Giải Đồng đội:

– Đồng đội nam, nữ khối các trường Đại học, Cao đẳng.

– Đồng đội nam, nữ khối các sở giáo dục và đào tạo

Giải đồng đội không phân biệt lứa tuổi, mỗi đội chỉ được phép cử 01 VĐV có đẳng cấp. Quy định vận động viên đẳng cấp: Là những vận động viên từng được cơ quan quản lý Nhà nước về TDTT hoặc các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Quốc gia phong đẳng cấp, VĐV từ cấp I trở lên (sinh sau 31/12/1965), vận động viên đã từng tham gia các giải sinh viên thế giới, sinh viên khu vực Đông Nam Á từ năm 2005 trở lại đây tuy chưa được phong đẳng cấp đều tính như vận động viên có đẳng cấp.

1.2 Giải cá nhân:

– Nội dung đơn và đôi phong trào: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ gồm 4 nhóm tuổi:

+ 30 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1982 trở lại đây).

+ 31 đến 40 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1981 đến 01/01/1972 ).

+ 41 đến 50 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1971 đến 01/01/1962).

+ 51 đến 60 tuổi (sinh trước ngày 01/01/1962).

– Nội dung đơn và đôi nâng cao: Không phân chia nhóm tuổi gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ , đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Lưu ý: Trong nội dung đôi nếu một trong 2 vận động viên đã nằm trong quy định là vận động viên đẳng cấp tại Điều III, khoản 1, mục a, đều phải thi đấu ở nội dung đơn và đôi nâng cao.

– Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho các cán bộ quản lý (các đồng chí làm công tác quản lý giáo dục ở cơ sở và trung ương có hệ số phụ cấp lương chức vụ từ 0,7 trở lên đối với nam, 0,6 trở lên đối với nữ) gồm 2 lứa tuổi:

+ 50 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1962 trở lại đây).

+ 51 tuổi trở lên ( sinh trước ngày 01/01/1962).

Chú ý:

– Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 2 nội dung tại giải cá nhân.

– Vận động viên ở nhóm tuổi dưới không được dự thi ở nhóm tuổi trên, vận động viên thuộc đối tượng nâng cao không được thi đấu ở giải phong trào.

– Nội dung đôi dành cho cán bộ quản lý không phân biệt đơn vị công tác.

2. Thể thức thi đấu:

– Đồng đội nam, nữ thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 đôi. Mỗi đội 3 vận động viên, mỗi vận động viên được thi đấu 2 trận, theo thứ tự sau:

Trận 1 (đơn): A gặp X.

Trận 2 (đơn): B gặp Y.

Trận 3 (đôi): C + (A hoặc B) gặp Z + (X hoặc Y).

Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z.

Trận 5 (đơn): C gặp (X hoặc Y).

Tùy theo số lượng đội tham gia Ban Tổ chức quyết định chia bảng đấu vòng tròn hoặc loại trực tiếp giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

– Đơn nam, đơn nữ: Các nhóm tuổi từ 50 tuổi trở xuống thi đấu loại trực tiếp trong 7 ván thắng 4.

– Nội dung đơn lãnh đạo, nội dung đơn nhóm tuổi từ 51 tuổi trở lên và các giải đôi: Nếu có 16 đơn hoặc đôi trở xuống chia bảng thi đấu vòng tròn giai đoạn 1; Nếu trên 16 đơn hoặc đôi trở lên đấu loại trực tiếp (thi đấu trong 5 ván thắng 3).

3. Luật thi đấu:

– Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

– Bóng thi đấu: Bóng Trung Quốc “Song Hỷ” mầu trắng, đường kính 40 mm.

– Các VĐV khi thi đấu nội dung đôi, giải đồng đội phải mặc trang phục thi đấu thể thao cùng mầu và in tên đơn vị.

– Chọn hạt giống: Căn cứ vào kết quả Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ X – 2010.

– Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên.

– Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có 03 đơn vị trở lên dự thi.

– Nội dung thi đấu cho cán bộ quản lý được tổ chức thi đấu khi có 02 đơn vị trở lên dự thi.

ĐIỀU IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian:

– Vòng Chung kết: Từ 25/9/2012 đến 03/10/2012.

– Đón tiếp và làm thủ tục VĐV: Từ 8 giờ ngày 23/9/2012.

– Họp kỹ thuật, rút thăm thi đấu: 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2012.

– Khai mạc dự kiến: 8 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2012.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao 33 Phan Chu Trinh TP. Nha Trang.

ĐIỀU V. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU

1. Danh sách dự thi do Thủ trưởng các đơn vị ký và đóng dấu gồm:

1.1- Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính).

1.2- Danh sách Vận động viên đăng ký nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu theo Điều lệ (chú ý ở nội dung thi đấu đôi ghi rõ tên từng cặp đối thủ).

1.3- Một ảnh 3 x 4 của từng thành viên tham gia giải để Ban Tổ chức làm trước thẻ VĐV (ảnh phải ghi rõ họ tên, năm sinh).

Bản đăng ký chính thức gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt Hà Nội hoặc qua thư điện tử: [email protected] trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 (căn cứ theo dấu bưu điện) . Sau thời gian trên Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm. Điện thoại liên hệ: 04 8694983/0904228809, Fax: 04 86844852.

Hồ sơ dự thi: Khi về dự thi các đơn vị cần phải có:

2.1- Danh sách đoàn, bản đăng ký các nội dung thi đấu.

2.2- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng bàn.

2.3- 1 ảnh 3 x 4.

2.4- Bảng phôtô copy “bảng lương tháng 8/2012 của đơn vị” có cá nhân dự thi.

2.5- Chứng minh thư nhân dân.

2.6- Bảo hiểm y tế của từng vận động viên.

2.7- Bảo hiểm xã hội (đối với giáo viên các trường ngoài công lập).

3. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học, Học viện; Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục, phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự dự thi của đơn vị mình.

ĐIỀU VI. KINH PHÍ

Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí: bồi dưỡng, tầu xe, ăn, ở, đi lại trong quá trình tập luyện và thi đấu cho các thành viên của đơn vị theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị.

Chi phí làm thẻ 20.000đ/ người. Trang phục trình diễn, trang phục thi đấu thống nhất chung toàn đoàn và in tên đơn vị sau lưng áo.

Kinh phí tổ chức cấp cơ sở, trường, cơ quan do đơn vị cơ sở, trường, cơ quan đảm nhiệm.

Kinh phí tổ chức và giải thưởng vòng Chung kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đảm nhiệm. Đơn vị ủy nhiệm tổ chức Giải: Thông báo cho các đơn vị dự thi về giá cả ăn, ở, sinh hoạt, các địa điểm có thể tham quan du lịch để các địa phương chủ động về kinh phí, bố trí lịch tập luyện cho các đội. ĐT liên lạc: 0936400009.

ĐIỀU VII. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT – KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Báo Giáo dục & Thời đại, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng:

– Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng cho các đội vô địch.

– Tặng cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhì và 2 giải ba.

– Trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các thứ hạng nhất, nhì và 2 hạng ba của các nội dung thi đấu đơn và đôi ở các nhóm tuổi.

– Giải thưởng cho 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ là người dân tộc ít người hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa có thành tích thi đấu cao nhất.

– Giải thưởng cho Huấn luyện viên của các đội vô địch nam, nữ.

2- Kỷ luật:

– Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Bóng bàn hiện hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tùy theo lỗi nặng, nhẹ Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý.

– Các vận động viên khi tham gia thi đấu nếu có hình thức vi phạm như cố tình kéo dài thời gian trong khi đấu, hành vi ứng sử thiếu văn hóa với trọng tài với đối thủ thi đấu (theo nhận định của Ban Tổ chức) sẽ bị tước quyền thi đấu và có văn bản gửi về đơn vị.

– Khiếu nại:

Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại (phải bằng văn bản) với Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạm Điều lệ, Luật. Các khiếu nại về nhân sự Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, hủy toàn bộ kết quả thi đấu của các vận động viên của đơn vị đó. Các khiếu nại về Luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý, giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi đấu.

ĐIỀU VIII. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” truyền thống 2 năm/lần do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với đơn vị đăng cai tổ chức, chỉ đạo toàn bộ Giải.Trong quá trình tổ chức Giải, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến Điều lệ Giải, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức để xử lý kịp thời.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *