Tổng hợp

Quyết định 236/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 236/QĐ-TTg

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————-
Số: 236/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 236/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO BÃI BIỂN CHÂU Á LẦN THỨ 5 NĂM 2016 TẠI VIỆT NAM

————————-
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG 5-2016) với những nội dung chính sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

– Đẩy mạnh phát triển các môn thể thao biển. Phát triển, nâng cao trình độ cho lực lượng vận động viên, huấn luyện viên các môn thể thao biển, lực lượng cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức sự kiện thể thao.

– Vận động, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Hội đồng Olympic châu Á, các Liên đoàn Thể thao quốc tế và các tổ chức quốc tế khác đối với việc tổ chức Đại hội nói riêng, công tác phát triển thể thao Việt Nam và phong trào Olympic Việt Nam nói chung.

– Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách Nhà nước; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các yêu cầu của Hội đồng Olympic châu Á.

– Chủ động, tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham gia Đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu xếp hạng từ thứ 10 trở lên trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

– Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phát triển du lịch biển, các họạt động vui chơi giải trí trên biển.

2. Nội dung tổ chức Đại hội:

a) Quy mô:

– 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự Đại hội với số lượng 2.500 huấn luyện viên, vận động viên và 1.000 quan chức, khách mời, trọng tài của Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic các quốc gia và vùng lãnh thổ, các Liên đoàn Thể thao quốc tế.

– ABG 5-2016 sẽ tổ chức thi đấu chính thức 17 môn, gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng gỗ, Bóng ném, Bóng nước, Bóng rổ 3 x 3, Bơi Việt dã, Cầu mây, Đá cầu, Kabaddi, Lướt ván buồm, Mô tô nước, Pencak Silat, Thuyền buồm, Thuyền rồng, Vovinam, Vật.

b) Thời gian:

ABG 5-2016 dự kiến diễn ra trong 10 ngày vào tháng 06 năm 2016.

c) Địa điểm:

– Địa điểm tổ chức chính: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

– Địa điểm tổ chức phụ: Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận.

3. Các nhiệm vụ chính:

– Thành lập Ban Chỉ đạọ, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức ở Trung ương và địa phương.

– Xây dựng và ban hành Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu của Đại hội.

– Đào tạo lực lượng cán bộ, chuyên gia và trọng tài để điều hành các cuộc thi đấu; lực lượng cán bộ, tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức điều hành Đại hội.

– Chuẩn bị lực lượng vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích cao.

– Xây dựng, nâng cấp sân bãi, trang bị thi đấu, tập luyện đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á.

– Chuẩn bị các địa điểm phục vụ nhu cầu ăn, ở, đi lại của các đối tượng tham dự Đại hội; bảo đảm các dịch vụ y tế và kiểm tra doping; thông tin, truyền thông và công nghệ thông tin; giao thông vận tải; giao lưu văn hóa, tham quan, du lịch và các dịch vụ công cộng khác.

– Bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra ABG 5.

– Thực hiện các quy định về lễ tân theo đúng nghi thức Việt Nam và thông lệ quốc tế.

– Tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ thượng cờ ABG 5.

– Tổ chức các cuộc thi đấu tại Đại hội.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

– Vận động tài trợ cho Đại hội.

4. Kinh phí thực hiện:

– Kinh phí chuẩn bị và tổ chức ABG 5 được bảo đảm từ các nguồn ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); đóng góp lệ phí của các đoàn thể thao, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

– Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Bình Thuận, Đà Nẵng xây dựng dự toán chi tiết các khoản kinh phí chi phục vụ tổ chức Đại hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phân công trách nhiệm:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

– Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội. Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng.Ban Tổ chức ABG 5-2016, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, là cơ quan điều phối và thực hiện việc chuẩn bị và tổ chức ABG 5, có thành viên là đại diện các cơ quan liên quan.

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận và các Bộ, Ban, ngành phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức thành công Đại hội.

– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội.

– Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội.

– Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Trung ương và địa phương.

– Chủ trì tổ chức các Hội nghị triển khai thực hiện Đề án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Xác định nguồn đầu tư của Nhà nước, cơ chế, chính sách đầu tư, tín dụng ưu đãi, cân đối vốn và nguồn lực khác cho Đại hội.

– Hỗ trợ Ban Tổ chức huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong nước, ngoài nước.

3. Bộ Tài chính:

– Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý kinh phí tổ chức ABG 5.

– Bố trí kinh phí tổ chức Đại hội.

– Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định.

4. Bộ Ngoại giao:

– Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ cho phép và tạo điều kiện thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh cho các đối tượng tham dự Đại hội.

– Phối hợp tuyên truyền đối ngoại về Đại hội.

– Tham gia công tác lễ tân, khánh tiết tại Đại hội.

5. Bộ Công an:

– Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn; phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Đại hội.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh Việt Nam cho các đối tượng tham dự Đại hội, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi.

6. Bộ Quốc phòng:

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

7. Bộ Y tế:

– Đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia Đại hội.

– Xây dựng phương án bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông:

– Quản lý hệ thống công nghệ thông tin, tuyên truyền Đại hội.

– Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong điều hành Đại hội.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tường thuật trực tiếp và đưa tin về Đại hội.

9. Bộ Xây dựng:

Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại các địa điểm đăng cai tổ chức Đại hội.

10. Bộ Giao thông vận tải:

– Phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự – an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội.

– Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và thực hiện kế hoạch bố trí các phương tiện vận chuyển phục vụ các đối tượng tham dự Đại hội.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Thuận và các địa phương liên quan:

– Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, dịch vụ công cộng… và các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội trên phạm vi địa bàn theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức ABG 5.

– Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc Đại hội.

12. Ủy ban Olympic Việt Nam:-

Là đầu mối liên hệ với Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á chuẩn bị các công việc cho Đại hội.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đón các đoàn lãnh đạo, cán bộ của Hội đồng Olympic châu Á kiểm tra về cổng tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

– Cùng với các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch đào tạo lực lượng vận động viên đỉnh cao và vận động viên trẻ; tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia để tham dự Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hànhCác Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban Olympic Việt Nam;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *