Tổng hợp

Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT

Mục lục

Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT

Ngày 28/07/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, đối tượng được bổ sung là thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Quyết định, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem: Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2507/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 2507/QĐ-BGDĐT

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐẶC CÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, như sau:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều 2. Thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại Điều 1 không được dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– BCĐ cấp quốc gia và BCĐ thi cấp tỉnh;
– Các sở GDĐT; Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *