Tổng hợp

Quyết định 285/QĐ-BTNMT

Mục lục

Quyết định 285/QĐ-BTNMT

Quyết định 285/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12 tháng 03 năm 2013 về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
————
Số: 285/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 285/QĐ-BTNMT

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU
NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

—————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 04 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét hồ sơ đăng ký hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo Công văn ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Công ty SGS Việt Nam trách nhiệm hữu hạn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty SGS Việt Nam trách nhiệm hữu hạn (địa chỉ 119 – 121 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định về mô tả, yêu cầu chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty SGS Việt Nam trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm thực hiện công tác giám định phế liệu nhập khẩu phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Điều 4. Công ty SGS Việt Nam trách nhiệm hữu hạn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 1 (để thực hiện);
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Các Bộ: Công Thương, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ;
– Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&CN;
– Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCMT, Hha (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Cách Tuyến

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *