Tổng hợp

Quyết định 2945/QĐ-BTP

Quyết định 2945/QĐ-BTP

Quyết định 2945/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 07 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch năm 2012 về tuyên truyền, phổ biến về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Luật Gám định tư pháp.

BỘ TƯ PHÁP
—————-
Số: 2945/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Bạn đang xem: Quyết định 2945/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

—————————
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 3525/QĐ-BTP ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch tổng thể của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch năm 2012 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch năm 2012 về tuyên truyền, phổ biến về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Luật Giám định tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
– TANDTC, VKSNDTC (để phối hợp);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chính

KẾ HOẠCH NĂM 2012
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2945/QĐ-BTP ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch năm 2012 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về Đề án và Luật Giám định tư pháp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, công tác cải cách tư pháp.

1.2. Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án, Luật Giám định tư pháp và góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Phổ biến, tuyên truyền về Đề án

1.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung của Đề án.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Bổ trợ tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 20121.

2. Tiếp tục và tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên tuyền, quán triệt về Đề án tại các bộ, ngành, địa phương bằng các hình thức phù hợp với các đối tượng có liên quan; tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Đề án; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, quán triệt Đề án cho các đối tượng; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin bài, bài phổ biến về Đề án.

a) Cơ quan thực hiện: các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 20122. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật giám định tư pháp.

2.1. Tổ chức 02 Hội nghị triển khai Luật giám định tư pháp tại khu vực phía Bắc và phía Nam

a) Thành phần: Đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp và một số Sở, ban ngành và cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh; đại diện tổ chức giám định tư pháp ở trung ương và địa phương.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012.

2.2. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012.

2.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật giám định tư pháp bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có các cơ quan báo chí của ngành.

a) Biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu hướng dẫn phổ biến, giới thiệu Luật giám định tư pháp đến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp và các ban, ngành ở địa phương; các tổ chức giám định tư pháp trong toàn quốc; các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến pháp luật pháp luật, Nhà Xuất bản tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012 và Quý I năm 2013.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành trên báo chí.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các cơ quan báo chí khác.

– Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012 và năm 2013.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp; định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện Luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Vụ Bổ trợ tư pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện trong kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *