Tổng hợp

Quyết định 30/QĐ-QLD

Mục lục

Quyết định 30/QĐ-QLD

Quyết định 30/QĐ-QLD do Cục Quản lý dược ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2013 về rút số đăng ký của thuốc.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

—————
Số: 30/QĐ-QLD

Bạn đang xem: Quyết định 30/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

——————-

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược Bộ Y tế và Quyết định số3106/QĐ-BYT ngày 29/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ công văn số 123/TTrB-P3 ngày 27/02/2012 của Thanh tra Bộ Y tế về việc thuốc Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08 được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại Cục Quản lý dược;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, SĐK: VN-5413-08.

Do Công ty TNHH Thương mại Thăng Long, địa chỉ: 127 Quốc Bảo, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đăng ký, Công ty North China Pharmaceutical Group Formulation Co., Ltd., địa chỉ: No.6 Heping East road, Shijiazhuang, Hebei, China sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 27/QĐ-QLD ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý dược.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ;
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam;
– Các Công ty XNK Dược phẩm;
– Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT(12).

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Quốc Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *