Tổng hợp

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN

Mục lục

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
—————–
Số: 3621/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 3621/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

——–
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia có tên trong danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Vụ PC;
– Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Việt Thanh

DANH MỤC
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1 TCVN 3989 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
2 TCVN 3990 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
3 TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa
4 TCVN 4037 : 2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa
5 TCVN 4038 : 2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa
6 TCVN 4056 : 2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
7 TCVN 4087: 2012 Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung
8 TCVN 4205 : 2012 Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
9 TCVN 4260 : 2012 Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế
10 TCVN 4318 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công
11 TCVN 4319 : 2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
12 TCVN 4451 : 2012 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
13 TCVN 4454 : 2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế
14 TCVN 4470 : 2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế
15 TCVN 4473 : 2012 Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
16 TCVN 4514 : 2012 Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *