Tổng hợp

Quyết định 378/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 378/QĐ-TTg

Quyết định 378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 03 năm 2013 về việc đổi tên trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương thành trường Đại học Hải Dương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 378/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 378/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

———-
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 154/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc đổi tên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương.

Điều 2. Trường Đại học Hải Dương là cơ sở giáo dục Đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Hải Dương hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– UB Văn hóa, giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *