Tổng hợp

Quyết định 413/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 413/QĐ-TTg

Quyết định 413/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2013 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 413/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 413/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2011 – 2016

————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CPngày 23 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 1058/TTr-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2013 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 800/TTr-BNV ngày 07 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trương Văn Thu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Trương Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý,
Thư ký TTCP, Vụ TCCV, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, V. III (3b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *