Tổng hợp

Quyết định 420/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 420/QĐ-TTg

Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 03 năm 2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 420/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 420/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

—–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động du lịch trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ:

a) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

b) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch.

c) Giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành và địa phương.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

đ) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch.

2. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia về phát triển du lịch theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

3. Các Ủy viên gồm:

a) Ủy viên thường trực: Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Các ủy viên:

– Bà Nguyễn Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Ông Phạm Quý Tiêu – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

– Ông Bùi Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

– Ông Nguyễn Thế Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Trần Tuấn Anh – Thứ trưởng Bộ Công Thương;

– Ông Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công an;

– Ông Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

– Ông Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Ông Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Ông Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

– Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch được cấp từ ngân sách Nhà nước hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *