Tổng hợp

Quyết định 4790/QĐ-BYT

Mục lục

Quyết định 4790/QĐ-BYT

Ngày 25/10/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 4790/QĐ-BYT. về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. Theo đó ban hành Danh sách 104 hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngành da liễu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Quyết định tại đây.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Quyết định 4790/QĐ-BYT

Số: 4790/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Da liễu của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu”, gồm 104 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

DANH SÁCH

104 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4790/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigus có diện tích tổn thương từ 10%-29% diện tích cơ thể

2.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigus có diện tích tổn thương từ 30%-60% diện tích cơ thể

3.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigoid có diện tích tổn thương trên 60% diện tích cơ thể

4.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigoid có diện tích tổn thương từ 10%-29% diện tích cơ thể

5.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigoid có diện tích tổn thương từ 30%-60% diện tích cơ thể

6.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Pemphigoid có diện tích tổn thương trên 60% diện tích cơ thể

7.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Duhring-BroCQ (viêm đa dạng Herpes) có diện tích tổn thương từ 10%-29% diện tích cơ thể

8.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Duhring-BroCQ (viêm đa dạng Herpes) có diện tích tổn thương từ 30%-60% diện tích cơ thể

9.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Duhring-BroCQ (viêm đa dạng Herpes) có diện tích tổn thương trên 60% diện tích cơ thể

10.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh hồng ban đa dạng

11.

Kỹ thuật chăm sóc người bệnh dị ứng thuốc thể đỏ da toàn thân

12.

Quy trình phẫu thuật điều trị móng chọc thịt bằng kỹ thuật Winograd

13.

Quy trình sinh thiết móng

14.

Quy trình phẫu thuật cắt bỏ u dưới móng

15.

Quy trình phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp

16.

Quy trình phẫu thuật cắt bỏ sùi mào gà

17.

Quy trình điều trị bệnh da bằng PUVA toàn thân

18.

Quy trình điều trị bệnh da bằng PUVA tại chỗ

19.

Quy trình điều trị bệnh da bằng UVB dải hẹp toàn thân

20.

Quy trình điều trị bệnh da bằng UVB dải hẹp tại chỗ

21.

Quy trình điều trị u mềm lây bằng gọt nạo thương tổn

22.

Quy trình điều trị rụng tóc bằng tiêm dưới da Triamcinolon

23.

Quy trình điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon

24.

Quy trình điều trị sẹo lõm bằng acid trichloracetic

25.

Quy trình điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu LaserHE-NE

26.

Quy trình điều trị đau do zona bằng chiếu Laser HE-NE

27.

Quy trình điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2

28.

Quy trình điều trị hạt cơm bằng Laser CO2

29.

Quy trình điều trị ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2

30.

Quy trình điều trị u mềm treo bằng Laser CO2

31.

Quy trình điều trị dày sừng da dầu Laser CO2

32.

Quy trình điều trị dày sừng ánh nắng Laser CO2

33.

Quy trình điều trị sần cục bằng Laser CO2

34.

Quy trình điều trị bớt sùi bằng Laser CO2

35.

Quy trình điều trị sùi mào gà bằng Plasma

36.

Quy trình điều trị hạt cơm bằng Plasma

37.

Quy trình điều trị u mềm treo bằng Plasma

38.

Quy trình điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma

39.

Quy trình điều trị bằng dày sừng ánh nắng Plasma

40.

Quy trình điều trị sẩn cục bằng Plasma

41.

Quy trình điều trị bớt sùi bằng Plasma

42.

Quy trình điều trị hạt cơm bằng ni tơ lỏng

43.

Quy trình điều trị sẩn cục bằng ni tơ lỏng

44.

Quy trình điều trị sẹo lồi bằng ni tơ lỏng

45.

Quy trình điều trị bớt sùi bằng ni tơ lỏng

46.

Quy trình điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP

47.

Quy trình điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP

48.

Quy trình điều trị xóa xăm bằng YAG-KTP

49.

Quy trình điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP

50.

Quy trình điều trị u mạch máu bằng Laser mầu (Pulssed Dye Laser)

51.

Quy trình điều trị giãn mạch máu bằng Laser mầu

52.

Quy trình điều trị sẹo lồi bằng Laser mầu

53.

Quy trình điều trị u mạch máu bằng IPL

54.

Quy trình điều trị giãn mạch máu bằng IPL

55.

Quy trình điều trị chứng tăng sắc tố bằng IPL

56.

Quy trình điều trị chứng rậm lông bằng IPL

57.

Quy trình điều trị điều trị sẹo lồi bằng IPL

58.

Quy trình điều trị trứng cá bằng IPL

59.

Quy trình xóa nếp nhăn bằng IPL

60.

Quy trình điều trị sùi mào gà bằng đốt điện

61.

Quy trình điều trị hạt cơm bằng đốt điện

62.

Quy trình điều trị u mềm treo bằng đốt điện

63.

Quy trình điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện

64.

Quy trình điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện

65.

Quy trình điều trị sẩn cục bằng đốt điện

66.

Quy trình điều trị bớt sùi bằng đốt điện

67.

Quy trình điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện

68.

Quy trình xóa xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby

69.

Quy trình điều trị các bớt sắc tố bằng Laser Ruby

70.

Quy trình trẻ hóa da bằng các kỹ thuật laser Fractional

71.

Quy trình điều trị nám má bằng Laser Fractional

72.

Quy trình chụp và phân tích da bằng máy phân tích da

73.

Quy trình đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

74.

Điều trị nám má bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

75.

Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

76.

Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

77.

Điều trị rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

78.

Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

79.

Điều trị giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

80.

Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

81.

Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

82.

Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

83.

Quy trình điều trị bệnh trứng cá bằng máy Acthyderm

84.

Quy trình điều trị lão hóa da bằng máy Acthyderm

85.

Quy trình điều trị nếp nhăn da bằng máy Acthyderm

86.

Quy trình điều trị rám má bằng máy Acthyderm

87.

Quy trình điều trị tàn nhang bằng máy Acthyderm

88.

Quy trình điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm

89.

Quy trình điều trị sẹo lõm bằng Intracel

90.

Quy trình xóa nếp nhăn bằng Intracel

91.

Điều trị các bệnh lý da bằng máy RF

92.

Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

93.

Trẻ hóa da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

94.

Trẻ hóa da mặt bằng chiếu đèn LED

95.

Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED

96.

Điều trị rám má bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

97.

Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

98.

Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

99.

Điều trị rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

100.

Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

101.

Điều trị giãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

102.

Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

103.

Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

104.

Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *