Tổng hợp

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT

Mục lục

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–
Số: 5099/QĐ- BGDĐT

Bạn đang xem: Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm
công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo

————————
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 155-NQ/BCSĐ ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Căn cứ quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo theo phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
– Bộ Nội vụ;
– Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;
– Như Điều 3;
– Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Vũ Luận

QUY CHẾ
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5099 /QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học vùng, Học viện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo

1. Các cấp ủy đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Tuổi bổ nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ, tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm. Công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi phải ít nhất còn đủ thời gian công tác một nhiệm kỳ.

2. Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm lại chức vụ đó hoặc được giao chức vụ mới tương đương thì không tính tuổi bổ nhiệm như lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ một nhiệm kỳ là 05 năm tính từ ngày bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và được ghi trong quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2. Thời gian công chức, viên chức được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị không tính vào thời hạn bổ nhiệm. Thời gian được giao làm cấp trưởng tiếp tục nhiệm kỳ của người tiền nhiệm (nghỉ hưu hoặc chuyển công tác) không tính vào thời hạn bổ nhiệm.

3. Đối với công chức, viên chức lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới hoặc sang một đơn vị mới tương đương với chức vụ cũ (cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo), thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ mới. Trường hợp thay đổi chức vụ lãnh đạo do thay đổi tên gọi tổ chức, thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ cũ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Đối với công chức, viên chức lãnh đạo còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

5. Đối với công chức, viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức

Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định trách nhiệm quản lý công chức, viên chức.

Điều 6. Đánh giá công chức, viên chức

1. Khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức.

2. Việc đánh giá công chức, viên chức thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

3. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ ý kiến của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất.

Chương II
BỔ NHIỆM

Mục 1
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC
VỤ LÃNH ĐẠO VÀ LẤY THƯ GIỚI THIỆU, PHIẾU TÍN NHIỆM

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được đề nghị giữ chức vụ lãnh đạo

Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 1 quy chế này phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của pháp luật về giáo dục và Điều lệ trường.

Điều 8. Hình thức lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm

1. Việc lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm được tiến hành bằng hình thức phiếu kín.

2. Hội nghị lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 tổng số công chức, viên chức thuộc thành phần triệu tập dự họp có mặt. Đối với trường hợp thành phần triệu tập hội nghị là cấp trưởng, nếu cấp trưởng vắng mặt thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho 01 cấp phó dự thay.

3. Nội dung, kết quả hội nghị phải được lập thành biên bản.

4. Khi thực hiện lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm phải thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và thông qua hội nghị.

5. Tỷ lệ thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm được tính trên tổng số công chức, viên chức tham gia bỏ phiếu.

Mục 2
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CHỖ

Điều 9. Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (bước 1)

1. Đối với Giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng)

a) Căn cứ tình hình thực tế, nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị, Hiệu trưởng và Bí thư cấp ủy tổ chức hội nghị liên tịch Ban Giám đốc hoặc Ban Giám hiệu (sau đây gọi chung là Ban Giám hiệu) và cấp ủy để thống nhất nhu cầu, chủ trương; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.

b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng về chủ trương bổ nhiệm.

c) Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập (sau đây gọi tắt là Tổ công tác của Bộ) thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với Phó Giám đốc, Phó Viện trưởng, Phó Hiệu trưởng (sau đây gọi chung là Phó Hiệu trưởng)

a) Căn cứ tình hình thực tế, nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị, Hiệu trưởng và Bí thư cấp ủy tổ chức hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và cấp ủy để thống nhất nhu cầu, chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác đối với các vị trí Phó Hiệu trưởng; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.

b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng về chủ trương bổ nhiệm.

c) Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy đơn vị ra nghị quyết về tổ chức làm quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy đơn vị.

Trường hợp cần thiết, Vụ Tổ chức cán bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với cấp ủy địa phương trực tiếp chỉ đạo Ban Giám hiệu và cấp ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm hoặc trực tiếp theo dõi, giám sát quy trình bổ nhiệm.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *