Tổng hợp

Quyết định 526/QĐ-BGTVT

Mục lục

Quyết định 526/QĐ-BGTVT

Quyết định 526/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 13 tháng 03 năm 2012 về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”mã số: DT114014.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——————–
Số: 526/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 526/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014

——————————-
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

Xét Công văn số 793/CHK-KHCNMT ngày 29/02/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ GTVT tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: KHCN, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và các Ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thịnh Đức

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *