Tổng hợp

Quyết định 600/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 600/QĐ-TTg

Quyết định 600/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 600/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 600/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2012

—————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011 – 2015 (kế hoạch kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu huy động

Khai thác, tận dụng tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ.

2. Đối tượng huy động

a) Cơ sở vật chất, kỹ thuật, bao gồm hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật, hệ thống thông tin, truyền thông.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam có hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và hoạt động khác về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

c) Công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có hoạt động khoa học và công nghệ.

d) Thành tựu khoa học và công nghệ (kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ) có liên quan đến công tác công an.

3. Phương thức huy động

Bắt buộc trong trường hợp cần thiết hoặc khi có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Thỏa thuận giữa cơ quan chuyên trách của Bộ Công an với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt động về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giúp đỡ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

4. Kinh phí dành cho việc huy động

a) Nguồn kinh phí dành cho việc huy động được bố trí từ ngân sách Nhà nước chi cho an ninh thường xuyên, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm và các nguồn hợp pháp khác.

b) Hàng năm, Bộ Công an xây dựng kế hoạch huy động và dự toán kinh phí dành cho việc huy động trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012 (kế hoạch kèm theo) với 21 nhiệm vụ huy động cơ sở vật chất kỹ thuật, 01 nhiệm vụ huy động tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, 02 nhiệm vụ huy động cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch huy động năm 2012 là 16.965 triệu đồng, trong đó từ nguồn chi an ninh thường xuyên là 12.760 triệu đồng và từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 4.205 triệu đồng.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2012 đã được phê duyệt, Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch huy động theo quy định của pháp luật, định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công an và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH,
KTN, PL, TKBT, TH;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

KẾ HOẠCH
HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên đối tượng huy động

Tên tổ chức/cá nhân quản lý/sở hữu

Đơn vị tính

Số lượng

Mục tiêu và nhiệm vụ huy động

Phương thức huy động

Thời gian huy động

Đơn vị/địa điểm huy động

Phương thức bàn giao đối tượng huy động

Tuyên truyền quyết định huy động

Dự kiến kinh phí dành cho việc huy động từ nguồn chi

Ghi chú

An ninh thường xuyên
Sự nghiệp khoa học và công nghệ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14)
I Cơ sở vật chất kỹ thuật:

12760
580
1 Cột anten (độ cao 45 – 60m) để lắp đặt thiết bị vô tuyến điện Các Tập đoàn, Tổng công ty Viễn thông và các công ty kinh doanh/dịch vụ KH&CN Cột 200 Đảm bảo thông tin liên lạc vô tuyến phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ Thỏa thuận 03/2012 đến 12/2012 Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và một số Công an địa phương Trực tiếp bằng văn bản tại nơi huy động Bộ trưởng Bộ Công an 1000 200 cột x 5 triệu/cột/01 năm
2 Thiết bị phát sóng điện thoại di động Thiết bị 20 Phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ, công tác đột xuất của Bộ 1000 20 tháng x 2 lượt x 2,5 triệu/thiết bị/lượt (1 lượt = 5 ngày)

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *