Tổng hợp

Quyết định 601/QĐ-BNV

Mục lục

Quyết định 601/QĐ-BNV

Quyết định 601/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 09 tháng 07 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 – 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

BỘ NỘI VỤ
——–
Số: 601/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 601/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011-2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH

————-
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 – 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Đại học Quốc gia Hà Nội;
– Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng (để báo cáo),
các đồng chí Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, CCVC (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Anh Tuấn

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011 – 2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 834/VPCP-TCCV ngày 14/02/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này về việc thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 – 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền có quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện hoặc cán bộ giữ các chức vụ, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nhiệm kỳ thứ hai.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền có quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.

3. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Công chức được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

4. Đối với những người là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

Theo các quy định trước đây, đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang xếp lương ở ngạch công chức được tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và không phải qua kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Từ ngày 01/01/2012, Luật Viên chức có hiệu lực thi hành, theo quy định mới viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không thực hiện theo ngạch mà thực hiện trên cơ sở chức danh nghề nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành chưa xây dựng được hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 1 kỳ thi nâng ngạch riêng cho các đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang xếp lương ở ngạch công chức mà năm 2011 chưa tổ chức được không theo nguyên tắc canh tranh (tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi tính đến ngày 31/12/2011).

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, cụ thể như sau:

– Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên.

– Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

– Về các đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, cụ thể như sau:

– Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc);

– Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;

– Về các đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *