Tổng hợp

Quyết định 620/QĐ-BGTVT

Mục lục

Quyết định 620/QĐ-BGTVT

Quyết định 620/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14 tháng 03 năm 2013 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

—————-
Số: 620/QĐ-BGTVT

Bạn đang xem: Quyết định 620/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải
thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”

——————

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2013 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Ủy ban ATGTQG;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;
– Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Lưu: VT, ATGT (Đ).

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh La Thăng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GTVT
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 620/QĐ-BGTVT ngày 14/03/2013 của Bộ GTVT)

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo và sự phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành giao thông vận tải; phấn đấu hàng năm góp phần kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ;

2. Xây dựng cơ chế linh hoạt để huy động được mọi nguồn lực xã hội tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng; chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT;

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; từng bước củng cố, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa tiêu cực trong khi thi hành công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong giai đoạn mới;

4. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của CBCNVC ngành GTVT trong việc gương mẫu nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT, thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

– Tổ chức quán triệt, phổ biến các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác bảo đảm TTATGT của Chỉ thị 18-CT/TW, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tới toàn thể CBCNVC để nắm bắt và thực hiện nghiêm chỉnh; phát động phong trào CBCNVC đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ bảo đảm TTATGT, lên án, bài trừ các hành vi sai phạm, tiêu cực; bản thân phải gương mẫu và tích cực vận động mọi người chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT.

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông được giao; cần phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; có cơ chế đôn đốc, kiểm tra thực hiện và chế độ báo cáo.

– Rà soát, hoàn thiện và giám sát thực hiện quy định trách nhiệm cá nhân đối với lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ, nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

– Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh chống tiêu cực trong các lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện giao thông; quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý đầu tư, xây dựng công trình giao thông; hoạt động thanh tra, kiểm tra.

– Cán bộ, Đảng viên ngành GTVT phải gương mẫu chấp hành pháp luật về thi hành công vụ, bảo đảm trật tự ATGT, coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

– Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT chủ trì và chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với mọi đối tượng tham gia giao thông để mọi người hiểu, đồng thuận với các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; nêu gương người tốt, việc tốt; phê bình những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT. Chú trọng các chủ đề an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; bảo đảm giao thông trên các công trình thi công hạ tầng giao thông; bảo vệ hành lang an toàn giao thông; an toàn khi đi qua đường ngang đường sắt; an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch, vận chuyển khách ngang sông bằng phương tiện thủy nội địa.

– Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ định hướng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Chỉ thị 18-CT/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kế hoạch năm an toàn giao thông 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GTVT để xây dựng các chương trình, kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Báo cáo Bộ trong đầu Quý II năm 2013.

– Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cục quản lý chuyên ngành xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình giao thông. Chú trong các chuyên đề chất lượng, tiến độ, hiệu quả thi công công trình.

– Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án “Đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2012 – 2016” đồng thời đẩy mạnh công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; trước mắt, tiến hành tổng hợp các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT trong Chương trình hành động này vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ GTVT năm 2013, có tiến độ cụ thể để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

– Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, chỉ đạo hệ thống các trường đào tạo nghề của ngành GTVT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, hành vi văn hóa giao thông cho học viên; đồng thời đưa nội dung chương trình giáo dục về bảo đảm TTATGT trong chương trình tự chọn phù hợp. Báo cáo Bộ đầu Quý II năm 2013.

– Vụ Kết cấu hạ tầng chủ trì và phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông; bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình kết cấu hạ tầng giao thông; phát hiện xử lý điểm đen mất an toàn giao thông; bảo trì kết cấu hạ tầng.

– Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Tổng cục ĐBVN xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô với trọng tâm lái xe vận chuyển hành khách, hàng hóa;

– Vụ An toàn giao thông chủ trì tham mưu xây dựng và thực hiện một số chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng năm, từng thời kỳ cao điểm để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người tham gia giao thông. Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện các chiến dịch tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT làm cơ sở cho việc khen thưởng, phê bình, nhắc nhở, kỷ luật cũng như biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự an toàn giao thông.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *