Tổng hợp

Quyết định 699/QĐ-TTg

Mục lục

Quyết định 699/QĐ-TTg

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 06 năm 2012 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————-
Số: 699/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2012

Bạn đang xem: Quyết định 699/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 VÀ NĂM 2012

———————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015; Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3245/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2012 và Văn bản số 3889/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ và các địa phương bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho các dự án theo các Phụ lục số I và II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao cho các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 phần vốn đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án quy định tại Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phần vốn tăng do điều chỉnh chính sách của các dự án giao thông, thủy lợi, y tế tại Phụ lục số II kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ, các địa phương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 được giao tại Quyết định này:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án quy định tại Điều 2, Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Như Điều 5;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN , Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KGVX, NC, ĐP, TH;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *