Tổng hợp

Quyết định 700/QĐ-BHXH

Mục lục

Quyết định 700/QĐ-BHXH

Quyết định 700/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——————-
Số: 700/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Quyết định 700/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA

————————-
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kiểm tra là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế của đối tượng có trách nhiệm tham gia, bảo hiểm y tế của đối tượng tự nguyện tham gia (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành; kiểm tra hoạt động thực thi công vụ đối với công chức, viên chức trong Ngành theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Kiểm tra chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về việc kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

3. Kiểm tra việc đóng, chi trả và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, các cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện, đại diện chi trả Bảo hiểm xã hội.

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các đơn vị trong Ngành; kiểm tra hoạt động thực thi công vụ của công chức và việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong Ngành; kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiến nghị xử lý và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra.

5. Thường trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với việc thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

6. Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Được Tổng Giám đốc ủy quyền đề xuất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan để phối hợp thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân.

8. Được quyền yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp tài liệu và phối hợp để kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức, viên chức trong Ngành.

10. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, cải cách hành chính theo quy định.

11. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Kiểm tra do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng:

a) Phòng Nghiệp vụ Kiểm tra 1;

b) Phòng Nghiệp vụ Kiểm tra 2;

c) Phòng Kiểm tra thực thi công vụ;

d) Phòng Giải quyết khiếu tố.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Biên chế của Ban Kiểm tra do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quyết định sau: Quyết định số 4797/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra; Quyết định số 720/QĐ-BHXH ngày 13/6/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Phòng Kiểm tra thực thi công vụ trực thuộc Ban Kiểm tra.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– HĐQL (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, TCCB(3)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Bạch Hồng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *