Tổng hợp

Quyết định 896/QĐ-BTTTT

Mục lục

Quyết định 896/QĐ-BTTTT

Quyết định 896/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

—————
Số: 896/QĐ-BTTTT

Bạn đang xem: Quyết định 896/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

——————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số50/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020 với những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm

a) Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông, bao gồm phát triển nguồn nhân lực của các lĩnh vực và nhân lực quản lý Nhà nước của ngành nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đạt về chất lượng, hướng tới đạt chất lượng tương đương của các nước trong khu vực ở một số lĩnh vực.

b) Phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông là nhiệm vụ chiến lược mang tính dài hạn, cần có bước đi thích hợp cho từng giai đoạn, đảm bảo phát triển hạ tầng thông tin, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin.

d) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng về tư tưởng của Đảng và Nhà nước, xây dựng văn hóa, lối sống lành mạnh, hướng thiện cho toàn xã hội.

đ) Đổi mới công tác đào tạo nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông theo hướng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và của đất nước.

2. Mục tiêu

Phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông đến năm 2020 nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng để hoàn thành các nhiệm vụ:

a) Đưa bưu chính trở thành ngành kinh tế hoạt động độc lập, có hiệu quả.

b) Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước với các loại hình dịch vụ đa dạng.

c) Xây dựng công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu.

d) Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

đ) Xây dựng và phát triển một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và diễn đàn của nhân dân, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

e) Phát triển lĩnh vực xuất bản theo hướng độc lập, tự chủ, tiên tiến, hiệu quả, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ xuất bản phẩm ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân, phổ biến được nhiều tác phẩm có giá trị của Việt Nam với thế giới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN NĂM 2020

1. Nhân lực Bưu chính

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực Bưu chính là khoảng 40.300 người, trong đó, trình độ đại học và cao đẳng là 16%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân là 84%.

Năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực Bưu chính là khoảng 42.300 người, trong đó, trình độ đại học và cao đẳng là 18%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân là 82%.

2. Nhân lực Viễn thông

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực trong các doanh nghiệp viễn thông là khoảng 134 nghìn người, trong đó, nhân lực chuyên về điện tử – viễn thông là khoảng 96 nghìn người.

Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực trong các doanh nghiệp viễn thông là khoảng 150 nghìn người, trong đó, nhân lực chuyên về điện tử – viễn thông là khoảng 110 nghìn người.

Tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 45%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 55%.

3. Nhân lực Công nghệ thông tin

a) Nhân lực công nghiệp phần cứng

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp phần cứng là khoảng 170.000 người. Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp phần cứng là khoảng 197.000 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên là 35%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 65%.

b) Nhân lực công nghiệp phần mềm

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp phần mềm là khoảng 132.000 người. Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp phần mềm là khoảng 200.000 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên là 70%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 30%.

c) Nhân lực công nghiệp nội dung số

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp nội dung số là khoảng 84.000 người. Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp nội dung số là khoảng 104.000 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên là 60%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 40%.

d) Nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước

Đến năm 2015, ước tính cần phải đào tạo cho khoảng 350.000 cán bộ, công chức, viên chức ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, và khoảng 2.800 cán bộ chuyên trách ở quận, huyện về kỹ năng sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin.

Đến năm 2020, ước tính cần đào tạo thêm 11.000 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin cho các xã, phường trên cả nước.

đ) Nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

Đến năm 2015, ước tính cần có thêm 20 triệu người sử dụng Internet trong giai đoạn 2011 – 2015 để đạt mục tiêu 50% dân số sử dụng Internet.

Đến năm 2020, ước tính cần có thêm 22 triệu người sử dụng Internet trong giai đoạn 2016 – 2020 để đạt mục tiêu 70% dân số sử dụng Internet.

4. Nhân lực Báo chí

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực Báo chí là khoảng 93.300 người, trong đó, 85% có trình độ cao đẳng, đại học, 15% có trình độ trung học, sơ cấp.

Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực Báo chí là khoảng 112.400 người, trong đó, 87% có trình độ cao đẳng, đại học, 13% có trình độ trung học, sơ cấp.

5. Nhân lực Xuất bản – In – Phát hành

a) Nhân lực Xuất bản

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực xuất bản là khoảng 6.300 người, trong đó, số lượng biên tập viên là khoảng 1.450 người.

Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực của Xuất bản là khoảng 7.200 người, trong đó, số lượng biên tập viên là khoảng 1.740 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên là 50%, trình độ trung học, sơ cấp là 50%.

b) Nhân lực In

Đến năm 2015 dự báo nhu cầu nhân lực In là khoảng 53.000 người. Đến năm 2020 dự báo nhu cầu nhân lực In là khoảng 63.000 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 10%, có trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 90%.

c) Nhân lực Phát hành

Năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành Phát hành là khoảng 17.700 người. Năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành Phát hành là khoảng 18.900 người.

Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 32%, có trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 68%.

6. Nhân lực quản lý Nhà nước

a) Nhân lực quản lý Nhà nước ở Trung ương

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông là khoảng 700 người. Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông là khoảng 800 người.

Hầu hết cán bộ quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông ở Trung ương có trình độ đại học trở lên.

b) Nhân lực quản lý Nhà nước ở địa phương

Đến năm 2015, dự báo nhu cầu nhân lực quản lý Nhà nước của các Sở Thông tin và Truyền thông là khoảng 2.800 người, của các Phòng Văn hóa – Thông tin cấp quận, huyện là khoảng 700 người, trong đó, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 95%, trình độ khác là 5%.

Đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực các Sở Thông tin và Truyền thông là khoảng 3.100 người, của các Phòng Văn hóa – Thông tin cấp quận, huyện là khoảng 730 người, trong đó, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 97%, trình độ khác là 3%.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *