Tổng hợp

Quyết định 927/QĐ-BXD

Mục lục

Quyết định 927/QĐ-BXD

Quyết định 927/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc giao Thanh tra Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012.

BỘ XÂY DỰNG
———————
Số: 927/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Bạn đang xem: Quyết định 927/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Thanh tra Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án
công nghệ thông tin tại kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của
cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012

———————–

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BXD ngày 10/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012 có tên dưới đây:

– Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra xây dựng.

Điều 2. Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ tổ chức triển khai lập và thực hiện dự án được nêu tại Điều 1, trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ TTTT;
– Lưu: VT, TTB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Trần Nam

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *