Tổng hợp

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 10/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

Bạn đang xem: Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

TÊN CƠ QUAN
RA QUYẾT ĐỊNH

——–
Số: …/QĐ-[2]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

[3], ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH
Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

……………………[4]…………………….

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do………… [5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ …………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của …………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do ………………….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lý do:[6]
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi tới ông(bà)/tổ chức: ……………… để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định[7].

Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị ………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– …………….
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định;

[6] Ghi rõ lý do hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7] Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *