Tổng hợp

Quyết định khôi phục quyền của đảng viên

Mục lục

Quyết định khôi phục quyền của đảng viên

Quyết định khôi phục quyền của đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 1-KPĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu quyết định khôi phục quyền của đảng viên là biểu mẫu được Ban thường vụ lập ra về việc công nhận, quyết định không phục lại quyền của đảng viên. Nội dung trong mẫu 1-KPĐV cần trình bày các thông tin cơ bản như: nội dung quyết định, quyết định này có hiệu lực từ ngày nào. Vậy sau đây là mẫu quyết định khôi phục quyền đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐẢNG BỘ………………
HUYỆN ỦY (tương đương)

Bạn đang xem: Quyết định khôi phục quyền của đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/……

……………, ngày …… tháng …… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
khôi phục quyền đảng viên

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Điểm 5 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương;

– Căn cứ …………………………………………………………………………..;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khôi phục quyền đảng viên đối với đồng chí ……………………………

Điều 2: Đảng viên được tham gia sinh hoạt đảng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng và quy định hiện hành của Đảng. Tuổi đảng của đảng viên … được tính….

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ……………… Chi bộ …………… và đồng chí ………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu BTC, VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *